2011-10-26

ලිනක්ස් Shell Programming පාඩම-කොටස 07
13.වේරියබල්නාමකරණයේ නීති රීති.
01.shellවේරියබල්වලට Alphanumeric (අකුරුඉලක්කම් දෙකම අන්තර්ගත )නම්දෙන්න පුලුවන් ඒ වගේම underscore(_) එකත් භාවිතා කරන්නපුලුවන් පහල තියන උදාහරණ බලන්න.

ex-: HOME
BASH
van
_number
system_version

02.වේරියබල්වලට අගයන් assign කරනකොටමෙන්න මේවගේ සමාන ලකුණ දෙපැත්තෙඉඩ තියෙන්න බෑ හරිද ?

no = 10
name = saman 

ඒවගේම මේවත් වැරදියි 
 
no =10
no= 10

කොහොමහරි ඉඩ තියන්න බෑ = ලකුණදෙපැත්තෙ.

03.වේරියබල්නම් case-sensitive ඒකියන්නෙ අකුරු වල කැපිටල්සිම්පල් බේදය බලපානව ඒක තේරුම්ගන්න පහල තියෙන උදාහරණ බලන්න.
මුලින්මno කියල variable එකක්හදල ඒකට 10 assing කරන්න.

no=10

දැන්ඒක ප්‍රින්ට් කරල බලන්න

echo $no

10 කියලමනේද ප්‍රින්ට් වෙන්නෙ ?දැන් ආයෙ මෙහෙමකරන්න.

no=20

ආයෙත්ප්‍රින්ට් කරන්න දැන්
echo $no

උත්තරේ20 නේද ? මේකෙන්ඔයාට තේරේවි කලින් තිබුන noකියන වේරියබල් එකේvalue එකම තමයි දෙවනිපාරත් වෙනස් උනේ කියල.ඊළඟටබලන්න පහල තියෙන කතාව.
 1.  
  1.  
   1. animal=cat
   2. animaL=dog
   3. Animal=rabbit
මෙතනතියෙන වේරියබ්ල් 3ක්තුනේම නම එකමයි ඒත් ලියපු ආකාරවෙනස් තුනේම තියෙන ඒව ප්‍රින්ට්කරල බැලුවොත් එකිනෙකට වෙනස්අගයන් තමයි තියෙන්නෙ කලින්වගේ නැවත නැවත වේරියබල් valuesවෙනස් උනේ නෑ.දැන්තේරුනා නේද case-sensitive කතාව.

4. Null වේරියබල් සැදීම.

value එකක් assign නොකර හදන වේරියබල් එකක් තමයි නල් වේරියබල් එකක් කියල හදුන්වන්නෙ.ඒව හදන හැටි බලන්න දැන්


animal=
animal=” ”

මේක්‍රම දෙකටම කරන්න පුලුවන්දැන් මේක ප්‍රින්ට් කරල බලන්නඑතකොට terminal එකේහිස් ලයින් එකක් ප්‍රින්ට්වෙනව ඔයාලට බලාගන්න පුලුවන්.

5. අන්තිමටකියන්න තියෙන කරුණ තමයි ?හා * කියනලකුණු වේරියබල්ස් නම් කරනකොටයොදා ගන්න එපා කියල.ඔන්නඔය කිව්ව කරුණු 5 තමයිවේරියබල් නාමකරණයේ නීති රීතිවිදියට තියෙන්නෙ.
 1. වේරියබල් ඇක්සස් කිරීම හා ප්‍රින්ට් කිරීම
මේ ගැනනම් ඔයාල කලින් ඉගෙන ගත්ත.වේරියබල්එකක් access කරන්නෙමෙහෙමයි
$වේරියබල්එකේ නම
වේරියබල්හදන්නෙ මෙහෙමයි

flowers=rose

ඒ හදපුඑක ප්‍රින්ට් කරන්නෙ මෙහෙමයි
echo $flowers

ප්‍රින්ට්කරනකොට අනිවා $ දාන්නඔන නැත්තම් ප්‍රින්ට් වෙන්නෙවේරියබල් එකේ තියෙන value එකනෙවෙයි echo ට ඉස්සරහින්තියෙන එකමයි. $ මගින්තමයි නිතරම වේරියබල් තේරුම්ගන්නෙ.

 

 1.  
  1.  
Post a Comment