2013-07-17

එන්න ඔබගේ ලිනක්ස් පිළිබද දැනුම වැඩි කරගන්න. නොදන්න දේවල් ගැන දැනගන්න තමන් දන්න දේවල් අනිත් අයත් එක්ක බෙදාහදා ගන්න අපේ open source forum එකට එකතු වෙන්න.
www.linuxlanka.com