2011-09-24

හොදම Graphics තියෙන පරිඝණක ක්‍රීඩා 10

මේ තියෙන්නෙ මේ පරම්පරාවෙ හොදම Graphics තියෙන පරිඝණක ක්‍රීඩා 10.බලන්න කොහොමද කියල මේව play කරන්න නම් ඉතින් හොද Graphic Card එකක් ඕන වෙනව. 10 වන ස්ථානය. witcher-2

 9 වන ස්ථානය. uncharted-2

 8 වන ස්ථානය. mirrors-edge

7 වන ස්ථානය. metro-2032

 6 වන ස්ථානය. killzone 5 වන ස්ථානය. halo-reach


 4 වන ස්ථානය. halo-3
 3 වන ස්ථානය. half-life-2-with-mods 2 වන ස්ථානය. gears-of-war-3 1වන ස්ථානය. Crysis


Post a Comment