2012-12-07

ලිනක්ස් වලට Photoshop (Photoshop Cs5 for Linux)


කලින් පොස්ට් එකෙන් Dreamviewer ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න ඇති කියල හිතනව.අද දෙන්න යන්නෙ Adobe photoshop. වයින් මත තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නෙ  Dreamviewer install කරපු විදියටම තමයි කරන්න තියෙන්නෙ.
මෙතනින් බාගන්න. Download now
අපි ගියා එහෙනම් comment එකක් එහෙම දාල යන්න අමතක කරන්න එපා.
Post a Comment