2011-06-04

උබුන්ටු සඳහා Mobile partner

උබුන්ටු කරන අය දන්නවනෙ උබුන්ටුයි Internet එකයි කියන්නෙ එකත අඹරපු  ලණු දෙකක් වගේ කියල ඒ තරමටම ඒ දෙක සමීපයි.ගොඩක් Devices plug කර ගමන් උබුන්ටු ඒව හඳින ගන්නව ඒ නිසා අවුලක් නැ . ඒ උනත් ගැටලුව ඒක නෙවෙයි Dialog prepaid වගෙ use කරන අය කොහොමද Packages active කර ගන්න sms  එකක් එහෙම යවන්නෙ කියල. වින්ඩොස් වලදි නම් Mobile Partner ගෙන්  කරන්න තිබුන. මේකෙ එහෙම කරන්න බෑනෙ. බය වෙන්න එපා එහෙම ඔන නැහැ දැන් තියනව ලිනක්ස් වලටත් mobile partner. තවත් තිබුන අවුලක් තමයි පරණ උබුන්ටු versions වල network එක 3g  ද 2g ද කියල select කරන්න බැරි එක උබුන්ටු 11.04 ගෙ නම් එක කරන්න පුලුවන්.


මම දෙන්නම් versions 2ක් දෙකම වැඩ ඒත් safaricom BroadBand එක තමයි මම use කලේ  safaricom BroadBand වලට වැඩ කරන්නෙ නැති ඩොන්ග්ල් වලට අනිත් version එක දාල බලන්න. safaricom BroadBand එක install කරන්නෙ මෙහෙමයි.
1.මුලින්ම මෙතනින් Download කර ගන්න.
2.වැඩේ ලේසි වෙන්න Desktop එකට Copy කර ගන්න.
3.දැන් start-Accessories ගිහින් Terminal එක open කරගන්න
4.su කියල කරන්න එතකොට passwd එක ඉල්ලනව එක දෙන්න(Administer password).
4.දැන් cd Desktop කියල type කරල Desktop එකට යන්න.
5. ls කියල Type කරහම එකේ තියන ඔක්කොම පෙන්නනව.
6.දැන tar -xvf MobilePartner.tar.gz  කියල Type කරන්න එතකොට Package එක Extreact වෙනව desktop එකේ අලුත් folder එකක් හැදෙනව MobilePartner කියල
7.දන් අයේ terminal එකේ cd MobilePartner කියල type කරන්න එතකොට Mobile Partner folder එක ඇතුලට යනව .
8.දැන් bash install කියල type කරන්න් දැන් install වෙන්න පටන් ගන්නව එන ඒව ඔක්කොටම yes කරන්න් වැඩේ ඉවර උනහම coputer eka එක restart කරන්න.

මෙතෙක් වෙලා ගහපු command ටික මම දාන්නම්.

chathun@chathun-HP-ProBook-4520s:~$ su
Password:
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun# cd Desktop/
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun/Desktop# ls
audacious2.desktop      Macromedia Dreamweaver 8.desktop  MobilePartner.tar.gz
firefox.desktop         MADHURA Dictionary.desktop        netbeans-7.0.desktop
gnome-terminal.desktop  MobilePartner.desktop             web.zip
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun/Desktop# tar -xvf MobilePartner.tar.gz
MobilePartner/
MobilePartner/SysConfig.dat
MobilePartner/MobilePartner.tar.gz
MobilePartner/install
MobilePartner/DataCard_Verify
MobilePartner/data.bin
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun/Desktop# cd MobilePartner
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun/Desktop/MobilePartner# ls
data.bin  DataCard_Verify  install  MobilePartner.tar.gz  SysConfig.dat
root@chathun-HP-ProBook-4520s:/home/chathun/Desktop/MobilePartner# bash install


දැන් අනිත් version එක. කලින් වගේ තමයි හැබැයි ටිකක් ලේසියි.

1.මුලින්ම මෙතනින් Download කර ගන්න.
http://www.mediafire.com/?0xsz2dzyvp3gzbp
2.වැඩේ ලේසි වෙන්න Desktop එකට Copy කර ගන්න.
3.දැන් start-Accessories ගිහින් Terminal එක open කරගන්න
4.su කියල type කරන්න එතකොට passwd එක ඉල්ලනව එක දෙන්න(Administer password).
4.දැන් cd Desktop කියල type කරල Desktop එකට යන්න.
5.දැන් bash install  කියල type කරන්න.
6.දැන් install වෙන්න පටන් ගන්නව එන ඒව ඔක්කොටම yes කරන්න වැඩේ ඉවර උනහම coputer eka එක restart කරන්න.
Start -internet ගිහින් බැලුවහම තියනව.
Post a Comment